Semalt hünärmeni zyýanly programma üpjünçiliginden töwekgelçiligi azaltmagyň usullaryny suratlandyrýar

Islendik maglumatyň amatly ýeri hökmünde internet tarapyndan görkezilen iň uly güýje garamazdan, onlaýn işler bilen baglanyşykly köp töwekgelçilik bar. Hakerler we sungat işgärleri bigünä ulanyjylary dolandyrmak üçin e-poçta, habarlar we çykýan mahabat ýaly onlaýn elementleri ulanýarlar. Zyýanly programma üpjünçiliginiň, wiruslaryň we Troýanlaryň ýaýramagy, sungat işgärleriniň şahsyýeti ogurlamak, resminamalary ýok etmek we şahsy maglumatlaryň paş edilmegi üçin ulanylýan kompýuter maglumatlaryna girmek üçin ulanýan iň zyýanly strategiýalardan biridir.

Semalt” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson, ýokaşan kompýuterleriň iň köp ýaýran zyýanly programma alamatlaryny we olardan gaça durmak strategiýalaryny başdan geçirýär.

Zyýanly programma üpjünçiligi

Zyýanly programma üpjünçiligi (zyýanly programma üpjünçiligi), islenmeýän mahabatlary görkezýän internet brauzerindäki programma üpjünçiligi. Bir guramanyň duýgur maglumatlaryny paş etmek ýa-da müşderi serişdelerini ogurlamak, ulgamlary ele almak we töleg talap etmek ýa-da gizlin maglumatlary paş etmek üçin kompýuter ulgamyna ýokaşyp bilerler. Dört görnüşde bar: wiruslar, gurçuklar, trojanlar, içaly programma üpjünçiligi.

1. Wiruslar:

Bu zyýanly programma üpjünçiligi, programmalara girýär, köpeltmek, ýaýratmak we maglumatlary ýok etmek ýaly zyýanly işleri ýerine ýetirmek.

2. Gurçuklar:

Gurçuklar programmalara goşulmaýarlar, ýöne torlarda gezýärler, hüjüm etmek üçin ejiz maşynlary köpeldýärler we gözleýärler.

3. Troýanlar:

Troýan, kompýuter ulgamyna ornaşýança peýdaly bolup görünýän zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da maglumat faýlydyr. Pidanyň faýllaryny ýa-da tutuş gaty diski şifrläp, maglumatlara girmeginiň öňüni alyp we töleg sorap bilerler. Troýanlaryň köpüsi e-poçta faýl goşundylary arkaly ýaýrady.

4. Içaly programma üpjünçiligi:

Içaly programma üpjünçiligi, kompýuteriň işine gözegçilik edýän we ulanyjyny bilmezden maglumatlary üçünji tarapa iberýän zyýanly programma üpjünçiligi. Ogurlanan maglumatlar ulanyjynyň adyna salmagy, ogurlygy we beýleki bikanun işleri ýeňilleşdirip biler.

Kompýuteriň zyýanly programma üpjünçiligine nädip düşünmelidigini

Ulgam özüni görkezýänçä ýokaşandygyny bilmek kyn. Kompýuter haýal gaýtadan işlenip bilner, ýöne bu wiruslardan, gurçuklardan we trojanlardan başga-da köp sebäpleriň netijesi bolup biler. Infectionokançlykdan soň zyýanly programma üpjünçiligi habary görkezip biler, faýllary zaýalap biler ýa-da serişdeleri ogurlamak ýaly zyýanlar arkaly görkezip biler. Öňüni almak, Troýanlara, wiruslara we gurçuklara iň oňat çözgütdir, sebäbi zyýan çekilenden soň ýüze çykarylýar.

Zyýanly programmalardan nädip saklanmaly?

 • Goşundylara jogap bermezden ýa-da açmazdan ozal e-poçta iberijileri anyklaň we şübheli salgylary ýazyň.
 • Web sahypasyndaky şübheli baglanyşyklara ýa-da e-poçta goşundylaryna basmaň.
 • Şübheli e-poçta salgysynyň dogrulygyny telefon arkaly barlaň ýa-da pozuň.
 • Işgärleri we ýakyn adamlary gurçuklaryň, wiruslaryň we Troýanlaryň howpy barada yzygiderli öwrediň.
 • Erbet e-poçtalary spamlamak we howpsuzlyk sazlamalaryny iň ýokary derejä sazlamak üçin wirusa we süzgüç programma üpjünçiligini ulanyň.
 • Kompýuter ulgamyny elmydama täzeläň. Maslahat berilýän awtomatiki täzelenmäni ulanyň.
 • Ulgamda ýok bolan möhüm programma üpjünçiligini gysga wagtda elýeterli ediň we awtomatiki täzelenmeleri işlediň.
 • Käbir wiruslar özlerini makros diýip gizlänligi üçin Microsoft Office makroslaryny öçüriň. Makronyň zyýanly programma üpjünçiligini döretmek üçin internet bilen maslahatlaşyň.
 • Ynamly satyjylardan programma üpjünçiligini guruň, sebäbi ynamsyz çeşmelerde wiruslar, gurçuklar we Troýanlar bolup biler.
 • Ulanylýan operasiýa ulgamynyň, Windows XP ýaly köne ulgamlaryň gowşakdygyna göz ýetiriň.
 • Maglumatlary yzygiderli ätiýaçlandyryň we ätiýaçlandyryş polislerini ulanyň.

Gurçuklardan, Troýandan, wiruslardan we beýleki zyýanly programmalardan gaça durmak üçin iň gowy ädim hüşgär we öňüni alyş çärelerini görmekdir.

mass gmail